អបអរសាទរនិស្សិតឈ្មោះ ពុជ ចាន់ណា មានឱកាសទៅសិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េ

On Friday, January 26th, 2018 in Scholarship, Uncategorized. No Comments

សូមអបអរសាទរនិស្សិតដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាកូរ៉េ វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ឈ្មោះ ពុជ ចាន់ណា ជំនាញភាសាកូរ៉េ ជំនាន់ទី១២ ដែលបានទទួលឱកាសទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ មុកវ៉ុន(Mok Won)នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ តាមរយៈកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរនិស្សិតរយៈពេល១ឆ្នាំ។ សូមជូនពរសុខភាពល្អ និងការសិក្សាប្រកបដោយភាពជោគជ័យ។

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ