អបអរសាទរនិស្សិត ឈ្មោះ រ៉ន ចាន់ធឿនមានឱកាសទៅសិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េ

On Friday, January 26th, 2018 in Scholarship. 1 Comment

សូមអបអរសាទរនិស្សិតដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាកូរ៉េ វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ឈ្មោះ រ៉ន ចាន់ធឿន ជំនាញភាសាកូរ៉េ ជំនាន់ទី១២ ដែលបានទទួលឱកាសទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ មុកវ៉ុន(Mok Won)នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ តាមរយៈកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរនិស្សិតរយៈពេល១ឆ្នាំ។ សូមជូនពរសុខភាពល្អ និងការសិក្សាប្រកបដោយភាពជោគជ័យ។


One response to “អបអរសាទរនិស្សិត ឈ្មោះ រ៉ន ចាន់ធឿនមានឱកាសទៅសិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េ”

 1. Good day.

  My name is Dr. A. Tom Adaba., and i am the Chairman,Nigeria
  Broadcasting Corporation {NBC}.

  I am proposing of having investment in your country after my
  retirement and i have US$7,000,000:00 to invest.

  Let me know if you can handle such an investment so that i can send
  you the detail proposal.Please i want assurance at your

  side,of your trust,honesty and confidentiality I am waiting for your
  reply. EMAIL; { hondanny22@gmail.com }

  Thank you,
  Dr. A. Tom Adaba.
  Director General NBC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ