កិច្ចប្រជុំគ្រប់គ្រងគម្រោងលើកទីបី ” ការរៀនសូត្រសកម្មក្នុងការអប់រំវិស្វកម្ម”

On Monday, July 1st, 2019 in Cooperation Program, meeting. No Comments

កាលពីថ្ងៃទី ១៧ ដល់ ២០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ លោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម សាកលវិទ្យាធិការ លោកបណ្ឌិត សំ រ៉ានី សាកលវិទ្យាធិការរង និងលោក សោ វ៉ាន់ហ៊ត ព្រឹទ្ធបុរសរងនៃមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកិច្ចប្រជុំគ្រប់គ្រងគម្រោងលើកទីបី ដែលមានឈ្មោះថា ការរៀនសូត្រសកម្មក្នុងការអប់រំវិស្វកម្ម នៅវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកវិទ្យាព័រតូ នៃសាធារណៈរដ្ឋព័រទុយ ហ្កាល់។ គម្រោងនេះមានគោលបំណងអោយសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងដាក់បញ្ជូលផែនការយុទ្ធសាស្រ្តទាក់ ទងនឹងគរុកោសល្យបង្រៀន ការរៀនសូត្រផ្អែកលើបញ្ហា និងការរៀនសូត្រសកម្ម ព្រមទាំងការពង្រឹងគុណភាពអប់រំនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាក្នុងសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ