ពិធីវាយតម្លៃលើលទ្ធផលនៃការហ្វឹកហាត់ការងារ និងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

On Saturday, July 8th, 2017 in Cetificate Ceremony, Cooperation Program, Exchange Program, Presentation Program. No Comments

ពិធីវាយតម្លៃលើលទ្ធផលនៃការហ្វឹកហាត់ការងារ និងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង របស់និស្សិត ០៣រូប មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Rajamangala University of Technology Isan សាខាខេត្តសុរិន្ទ ព្រះរាជាណាចក្រថៃ។ ជាលទ្ធផលពួកគាត់ទទួលបានចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ជាច្រើនក្នុងអំឡុងពេលសិក្សា និងហ្វឹកហាត់ការងាររយៈពេល ០២ខែកន្លងទៅនេះ។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ