លោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម សាកលវិទ្យាធិការ បានអញ្ចើញចូលរួមប្រជុំពិភាក្សាស្តីពី គម្រោងបណ្តុះបណ្តាលភាសាថៃ

On Thursday, November 16th, 2017 in Workshop. No Comments

កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ គណៈប្រតិភូនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ដែលដឹកនាំដោយ លោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម សាកលវិទ្យាធិការ នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានអញ្ចើញចូលរួមប្រជុំពិភាក្សា នៅសាកលវិទ្យាល័យ Rambhai Barni Rajahat University (RBRU) នៅខេត្ត ច័ន្ទបុរី ព្រះរាជាណាចក្រថៃ ក្នុងប្រធានបទមួយស្តីពី (គម្រោងបណ្តុះបណ្តាលភាសាថៃ នៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង) ដោយផ្តោតសំខាន់ទៅលើមុខវិជ្ជាជ្រើសរើស (Elective Courses) និងការដំណើរការថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រភាសាថៃសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាខាងមុខនេះ។ គម្រោងបណ្តុះបណ្តាលនេះទទួលបានការឧបត្ថម គាំទ្រដោយស្ថានទូតព្រះរាជាណាចក្រថៃ ប្រចាំនៅកម្ពុជា និងអង្គការ Thailand International Cooperation Agency (TICA)។

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ