សន្និសិទស្តីពី៖”សាស្រ្តាចារ្យអន្តរជាតិសម្រាប់សន្តិភាព”

On Saturday, May 20th, 2017 in Uncategorized. No Comments

កាលថ្ងៃទី ០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានសហការជាមួយ ស្ថាប័នក្រុមប្រឹក្សាព្រឹទ្ធបុរស និងអ្នកបណ្តុះបណ្តាលធុរកិច្ចក្នុងតំបន់ (CODEB IV-A) ប្រទេសហ្វីលីពីន និងអង្គការសហព័ន្ធសន្តិភាពពិភពលោកបានរៀបចំនូវសន្និសីទមួយស្តីពី៖”សាស្រ្តាចារ្យអន្តរជាតិសម្រាប់សន្តិភាព” ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងសាលប្រជុំ H2 របស់សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង។ សន្និសីទនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមវត្តមាន លោក ប៊ិន ឆុំ សាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ហើយសន្និសីទនេះរៀបចំឡើងដើម្បីជម្រុញសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសកម្ពុជា និងហ្វីលីពីនក្នុងការអប់រំធុរកិច្ច។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ