សូមអញ្ជើញបណ្តារក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ

On Wednesday, September 23rd, 2020 in Uncategorized. No Comments

សូមអញ្ជើញបណ្តារក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមពិគ្រោះដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈខាងក្រោមនេះ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពបៃតងនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានា ក្នុងការជម្រុញគម្រោងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជា (GREENCAP)។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ