កិច្ចប្រជុំគម្រោងមួយស្តីពី៖ “ការអង្កេតលទ្ធភាពសម្រាប់ពង្រឹងវិស័យកោសេយ្យវប្បកម្ម តាមរយៈការផ្ទេរបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមដង្កូវនាង និងការចម្រាញ់សេរីសីន”

On Tuesday, December 20th, 2016 in Cooperation Program. No Comments

នៅថ្ងៃទី ២០ដល់២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦នេះ មហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងកែច្នៃអាហារនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានរៀបចំនូវកិច្ចប្រជុំគម្រោងមួយស្តីពី៖ “ការអង្កេតលទ្ធភាពសម្រាប់ពង្រឹងវិស័យកោសេយ្យវប្បកម្ម តាមរយៈការផ្ទេរបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមដង្កូវនាង និងការចម្រាញ់សេរីសីន” នៅសាលប្រជុំ H2 នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង។ កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បី៖
• ពិភាក្សាលើការប្រកួតប្រជែង និងឱកាសពង្រឹងវិស័យកោសេយ្យវប្បកម្មនៅកម្ពុជា
• គម្រោងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើបច្ចេកទេសកោសេយ្យវប្បកម្មជាមួយនឹងសហប្រតិបត្តិការរវាងសាកលវិទ្យាល័យ មហាសារ៉ាខាំ ព្រះរាជាណាចក្រថៃ។
• ផែនការការងារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកោសេយ្យវប្បកម្ម និងផលិតផលគ្រឿងសំអាងនៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ