សូមអបអរសាទរដល់ លោកយឿម សាលី សាស្រ្តាចារ្យភាសាកូរ៉េនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាកូរ៉េ នៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស ក្នុងសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូរ៉េ ទៅសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យ ជុងប៊ុក(Chungbuk National University) សាធារណរដ្ឋកូរ៉េរយៈពេល២ឆ្នាំ ចាប់ពីខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ខែសីហា​ឆ្នាំ២០២០។ សូមជូនពរដល់លោកទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងការសិក្សា។ 바탐방대학교 외국어학부 한국어학과의 교수이자 코디네이터인 여음 쌀리 교수께 축하드립니다. 한국 정부 장학금(KGSP)을 받아서 8월 2018년부터 8월2년 동안 대한민국 충북대학에서 석사과정을 밟게 되었습니다. 한국에서 유학생활을 잘 하고 학업을 잘 이뤄 나가길 바랍니다. 

ព័ត៌មានទូទៅ