បទបង្ហាញមួយស្តីពី “ការគ្រប់គ្រងទីផ្សារ និងឱកាសការងារជាមួយធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី”

On Thursday, December 15th, 2016 in Internship, Workshop. No Comments

នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦នេះ លោក ប៊ិន ឆុំ សាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានអញ្ជើញបើកនូវបទបង្ហាញមួយស្តីពី “ការគ្រប់គ្រងទីផ្សារ និងឱកាសការងារជាមួយធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី” ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី នៅសាលសន្និសីទនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង។ គោលបំណងនៃបទបង្ហាញនេះផ្តល់អោយនិស្សិតក៍ដូចជាសាស្រ្តាចារ្យយល់ពីយុទ្ធសាស្រ្តនៃការគ្រប់គ្រងទីផ្សារ ក៍ដូចជាទុនមួយសម្រាប់ចាប់យកឱកាសការងារជាមួយធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី របស់ប្អូនៗនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ