ពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់រវាងសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងជាមួយអង្គការយុវជនអន្តរជាតិ

On Tuesday, October 29th, 2019 in MOU. No Comments

ពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់រវាងសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ជាមួយអង្គការយុវជនអន្តរជាតិ ដើម្បីពិភពលោកកាន់តែប្រសើរ ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱកាសដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ក្នុងការធ្វើការជាមួយអង្គការជាតិ និងអន្តរជាតិ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ