អនុស្សរណៈយោគយល់ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យសភាពាណិជ្ជកម្មថៃ

On Friday, August 26th, 2016 in MOU, Official Visiting. No Comments

ទីក្រុងបាងកក៖ កាលពីថ្ងៃទី ២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦នេះ គណៈប្រតិភូសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ដែលដឹកនាំដោយលោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យសភាពាណិជ្ជកម្មថៃ(University of the Thai Chamber of Commerce) ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដូចខាងក្រោមនេះ៖
១. រៀបចំសកម្មភាពរូម មានដូចជាសកម្មភាពសិក្សា សិក្ខាសាលា និងសន្និសិទ
២. ការទទួលស្គាល់សញ្ញាបត្ររួមគ្នា
៣. ការចូលរួមកម្មវិធីសិក្សាស្រាវជ្រាវរួមគ្នា
៤. ការផ្លាស់ប្តូរនិស្សិត
៥. ការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកភាពមហាវិទ្យាល័យ
៦. ការផ្លាស់ប្តូរអ្នកស្រាវជ្រាវ
៧. ការផ្លាស់ប្តូរដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់សមាជិកភាពមហាវិទ្យាល័យ និងបុគ្គលិក
៨. ការផ្លាស់ប្តូរសម្ភារៈសិក្សាស្រាវជ្រាវ បោះពុម្ភ និងព័ត៌មាន
៩. ការផ្លាស់ប្តូរលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានាដែលព្រមព្រៀងដោយស្ថាប័នទាំងពីរ។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ