សេចក្តីជូនដំណឹង!!!

On Friday, May 11th, 2018 in Workshop. No Comments

សេចក្តីជូនដំណឹង!!!
សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ សាស្រ្តាចារ្យ បុគ្គលិក និស្សិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ បេក្ខជនបណ្ឌិត និងនិស្សិតទាំងអស់ ឲ្យបានជ្រាបថា សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង នឹងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីស្ដីពី ការសិក្សាស្ថិតិមូលដ្ឋាន
ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីR ដោយមានការបង្រៀនពី លោកបណ្ឌិត ជា រដ្ឋា សាស្រ្ដាចារ្យ នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង។
កាលបរិច្ចេទ៖ ថ្ងៃចន្ទ ទី១១ ខែមិថុនា ដល់សុក្រ ទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨
ពេលវេលា ៖ ម៉ោង ១៤:០០ ដល់ម៉ោង១៧: ០០ នាទី
ទីកន្លែង ៖ សាលកុំព្យូទ័រ៣(Lab3) នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង
បញ្ចាក់៖ ចំនួនអ្នកចូលរួមមានកំណត់ ​ឈប់ទទួលពាក្យត្រឹម ថ្ងៃទី០៨ ខៃមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨
ពត៌មានបន្ថែមទាក់ទងមកកាន់ លេខទូរស័ព្ទ ០៥៣ ៦៦៦៦ ០០៩ និង០៩៦ ៣៣២៣ ៨៨៣។
អ៊ីម៉ែល ៖ International-relations@ubb.edu.kh /matinechhorn123@gmail.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ