សាលាក្រោយឧត្តមនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យចូលសិក្សាលើថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិត

On Wednesday, September 19th, 2018 in Announcement. 1 Comment

សាលាក្រោយឧត្តមនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យចូលសិក្សាលើមុខជំនាញសិក្សាសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិត ពីពេលនេះតទៅហើយ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនង៖ 017​​ 39 59 79 /​ 096​ 555 2575


One response to “សាលាក្រោយឧត្តមនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យចូលសិក្សាលើថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិត”

  1. Poch, Kun says:

    I would like to apply the postgraduate of public administration

Leave a Reply to Poch, Kun Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ