បទបង្ហាញលើប្រធានបទ ៣ សំខាន់របស់ឯកឧត្តម Goerge EDGAR អគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុប

On Thursday, April 6th, 2017 in Cooperation Program, Official Visiting, Workshop. No Comments

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ ឯកឧត្តម Goerge EDGAR អគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានផ្តល់កិត្តិយសធ្វើបទបង្ហាញលើប្រធានបទ ៣ សំខាន់ៗដល់សាស្រ្តាចារ្យ និងនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង។ ប្រធានបទទាំងនោះរួមមានៈ
១. បរិស្ថាន និងប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
២. ពាណិជ្ជកម្ម និងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយកម្ពុជា និងអាស៊ាន
៣. អាហារូបករណ៍សហគមន៍អឺរ៉ុប និងកម្មវិធី Erasmus+
ជាមួយគ្នានេះដែរ លោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការផ្តល់នូវបទបង្ហាញដ៏មានសារៈសំខាន់ដល់សាស្រ្តាចារ្យ និងនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ