តួនាទីយុវជនក្នុងការបង្កើតវប្បធម៌សន្តិភាពជានិរន្ត

On Tuesday, June 20th, 2017 in Ceremony, Cooperation Program. No Comments

លោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទស្តីពី៖ “តួនាទីយុវជនក្នុងការបង្កើតវប្បធម៌សន្តិភាពជានិរន្ត” ដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហសព័ន្ធសន្តិភាពសកល(UPF) នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ ពីថ្ងៃទី ១១-១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។ អង្គការសហសព័ន្ធសន្តិភាពសកល (UPF) ជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីផ្តល់យោបល់ពិសេសជូនក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ និងបានចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សនៅលើសកលលោក។ 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ