បទបង្ហាញព័ត៌មានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេស

On Thursday, October 20th, 2016 in Lecturer Exchange, Lecturer Volunteer, Workshop. No Comments

នៅរសៀលថ្ងៃទី ២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ការិយាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងកិច្ចការសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានរៀបចំនូវបទបង្ហាញមួយស្តីពី “ព័ត៌មានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេស” ដែលមានការចូលរួមពីប្អូនៗនិស្សិតប្រមាណជាង ១០០នាក់។ គោលបំណងនៃបទបង្ហាញគឺដើម្បីជម្រុញ និងផ្តល់ព័ត៌មានស្តីពីអាហារូបករណ៍នានា ក៍ដូចជាអាហារូបករណ៍តាមរយៈដៃគូសហប្រតិបត្តិការរបស់សាកលវិទ្យាល័យ ព្រមទាំងផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់អាហារូបករណ៍ដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរ។

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ