.រ ឈ្មោះវគ្គខ្លី រយ:ពេលបណ្តុះបណ្តាល ផ្សេងៗ
ជំនាញសម្របសម្រួល ៤ថ្ងៃ
ជំនាញប្រាស្រ័យទាក់ទង ៤ថ្ងៃ
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ៤ថ្ងៃ
ការយល់ដឹងអំពីសមភាពយេនឌ័រ ៤ថ្ងៃ
ការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទេ្ទស ៥ថ្ងៃ
របៀបបង្កើតបញ្ជីសំណួរ ៥ថ្ងៃ
ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ៤ថ្ងៃ
របៀបសរសេររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ៥ថ្ងៃ
១០ របៀបសរសេរCV ២ថ្ងៃ
១១ សិក្ខាសាលាស្តីពីការគិត  ការរៀន ការរៀបចំគោលដៅ គោលបំណង ៣ថ្ងៃ
១២ របៀបសរសេរកំណត់ហេតុ ៣ថ្ងៃ
១៣ របៀបសរសេររបាយការណ៍ប្រចាំខែ

ប្រចាំត្រីមាស  ប្រចាំឆមាស  ប្រចាំឆ្នាំ

៥ថ្ងៃ
១៤ ការពិគ្រោះយោបល់ ៤ថ្ងៃX៦វគ្គ
១៥ ការយល់ដឹងអំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ៣ថ្ងៃ
១៦ ការធ្វើការងារជាក្រុម ៣ថ្ងៃ

ព័ត៌មានទូទៅ