ការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យឈៀងម៉ៃនៃប្រទេសថៃ

On Thursday, December 15th, 2016 in MOU. No Comments

កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦កន្លងទៅនេះ លោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ ឈៀងម៉ៃ ព្រះរាជាណាចក្រថៃ នៅក្នុងគោលបំណងសំខាន់ៗរួមមាន៖
• ផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិក និងនិស្សិតគ្នាទៅវិញទៅមក
• ការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពបុគ្គលិក
• ការផ្លាស់ប្តូរសាស្រ្តាចារ្យទស្សនៈកិច្ចសិក្សា
• ការធ្វើសហប្រតិបត្តិការគម្រោងស្រាវជ្រាវរួមគ្នា
• ការផ្តល់ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងសិក្ខាសាលានានា
• ការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យ ឯកសារ ការស្រាវជ្រាវ និងព័ត៌មានសិក្សានានា
• ការសហការណ៍នានាដែលភាគីទាំងសងខាងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមក។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ