កម្មវិធី “អ្នកបន្ទាប់ (THE NEXT)”

On Wednesday, December 14th, 2016 in Cooperation Program, The discussion, Workshop. 1 Comment

កាលពីថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦នេះ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានសហការរៀបចំកម្មវិធី “អ្នកបន្ទាប់ (THE NEXT)” ដែលជាវេទិកាជំរុញទឹកចិត្តយុវជនក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាព និងបទពិសោធន៍ បង្ហាញនិងចែករំលែកដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយ។


One response to “កម្មវិធី “អ្នកបន្ទាប់ (THE NEXT)””

  1. Satya Souseth says:

    Thank UBB for this great corporation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ