គណប្រតិភូ៣រូបមកពីទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្ដរជាតិជប៉ុន(JICA)

On Wednesday, December 21st, 2016 in Exchange Program, The discussion. No Comments

កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី២១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ គណប្រតិភូ៣រូបមកពីទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្ដរជាតិជប៉ុន(JICA) បានជួបពិភាក្សាការងារ និង សំណេះសំណាលជាមួយលោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម សាកលវិទ្យាធិការសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ដើម្បីបន្តរឹតចំណងសហប្រតិបត្តិការនានា រវាងសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង និង ប្រទេសជប៉ុន។

33333


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ