វគ្គសិក្សាខ្លីស្ដីពី ការប្រើប្រាស់មុខងារសំខាន់ៗរបស់ Google’s G – Suite for Education

On Saturday, July 22nd, 2017 in Ceremony, Cetificate Ceremony, Workshop. No Comments

លោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមពិធីចែកវិញ្ញាបនបត្រ ក៏ដូចជា​ជួបសំណេះសំណាល និងថ្លែងអំណរគុណដល់លោកបណ្ឌិត Sie Gilbert អ្នកឯកទេសបច្ចេកវិជ្ជាបង្រៀននៅសាលា Horry County សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោក ស្ម័គ្រចិត្ដមកបង្រៀនវគ្គសិក្សាខ្លីស្ដីពី “ការប្រើប្រាស់មុខងារសំខាន់ៗរបស់ Google’s G – Suite for Education”  ដល់សាស្រ្ដាចារ្យ បុគ្ដលិក និងនិស្សិតរបស់សាកលវិទ្យាល័យបានដំបង ចាប់ថ្ងៃទី១៧ រហូតដល់ទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ