ប្រវត្តិខ្លីស្តីពីសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

  • នៅឆ្នាំ ១៩៩៥ ជាសាកវិទ្យាល័យភូមិន្ទបាត់ដំបង(សភបប) ត្រូវបានកសាង និងសម្ភោធន៍ជាផ្លូវការក្រោមអធិបតីភាព សម្តេចព្រះបាទ នរោត្តម សីហនុ នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៦៨។
  • ១៩៧៥-១៩៧៩ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាបន្ទប់ប្រជុំរបស់កម្មាភិបាល ប៉ុល ពត។
  • ១៩៧៩-១៩៩០ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាអន្តេវាសិដ្ឋាន និងជំរុំហ្វឹកហាត់កងទ័ព។
  • ១៩៩៣-១៩៩៤ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទីស្នាក់ការរបស់អាជ្ញាធរអន្តរកាលសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជា (អ៊ុនតាក់) និងជនរងគ្រោះដោយសារសង្រ្គាម។
  • ១៩៩៤-១៩៩៨ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាសាលាបណ្តុះបណ្តាលគរុកោសល្យភូមិភាគបាត់ដំបង(BRTTS) ១៩៩៨-២០០៧ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (សជគ) សាខាខេត្តបាត់ដំបង
  • ២០០៧ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញដោយអនុក្រិត្យលេខ ២០ អន.ក្របក ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

ថ្ងៃទី ០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៨ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានចាប់ផ្តើមទទួលនិស្សិតចូលសិក្សាឆ្នាំថ្មី។

history

ព័ត៌មានទូទៅ