ចក្ខុវិស័យ

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង គឺជាសាកលវិទ្យាល័យស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅកម្ពុជា។

គោលដៅ

គោលដៅរបស់សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង គឺអប់រំដល់អ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃអនាគតទាំងអស់នៅគ្រប់ជំនាញតាមរយៈតុល្យភាពនៃទ្រឹស្តី និងការអនុវត្តន៍ និងរួមបញ្ចូលនូវបទពិសោធន៍ពិតនៅជុំវិញពិភពលោកទៅក្នុងការអប់រំ។

បេសកកម្ម

១. អប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតលើជំនាញវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា សិល្បៈ វប្បធម៍ និងភាសានៅគ្រប់គម្រិតទាំងអស់ ដោយយោងលើទីផ្សាការងារជាមួយនឹងតម្រូវការនៃប្រទេស ជាពិសេសនៅផ្នែកភូមិភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជា។

២. ធ្វើការស្រាវជ្រាវលើបញ្ហាសង្គម និងបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្រ្ត ធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ រកដំណោះស្រាយ និងផ្សព្វផ្សាយនូវការស្រាវជ្រាវទៅកាន់សហគមន៍ជនបទ។

៣. ដើម្បីរួមចំណែកដល់ការប្រទេសជាតិតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន រដ្ឋាភិបាល និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល អង្គការនានា និងសាកលវិទ្យាល័យជាមិត្តនៅលើសកលលោក។

vision

ព័ត៌មានទូទៅ