សូមស្វាគមន៍លោក Bae Sungvin មកបំរើការងារនៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

On Tuesday, June 27th, 2017 in Ceremony, Cooperation Program, Lecturer Volunteer. 1 Comment

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧
លោកបណ្ឌិត សំ រ៉ានី សាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយ លោក Bae Sungvin បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត អង្គការកូរ៉េកូយកា អ្នកសម្របសម្រួល និងអ្នកបកប្រែ ។​ លោក Bae Sungvin នឹងមកបំរើការងារនៅដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាកូរ៉េ នៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង រយៈពេល ២ឆ្នាំ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧​តទៅ។

 


One response to “សូមស្វាគមន៍លោក Bae Sungvin មកបំរើការងារនៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង”

  1. Dr A C Umezuruike says:

    How does the lecturer volunteering operate. I hold a Ph.D in food science and Technology and willing to volunteer.

Leave a Reply to Dr A C Umezuruike Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ