សូមស្វាគមន៍និស្សិតឈ្មោះ Juwita មកពីមហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម នៃសាកលវិទ្យាល័យ Bengkulu

On Monday, August 14th, 2017 in Cooperation Program, Exchange Program. No Comments

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង សូមស្វាគមន៍ដល់និស្សិតឈ្មោះ Juwita មកពីមហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម នៃសាកលវិទ្យាល័យ Bengkulu ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ដែលត្រូវបានជ្រើសជានិស្សិតផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ក្នុងរយៈពេល ០១ខែ។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ