សូមស្វាគមន៍ចំពោះនិស្សិតឈ្មោះ Kateřina Šidlová និងMs. Markéta Koláčková មកពីសាកលវិទ្យាល័យ ម៉ាសារិក នៃសាធារណៈរដ្ឋឆែក

On Tuesday, July 18th, 2017 in Cooperation Program, Exchange Program, Scholarship. No Comments

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង សូមស្វាគមន៍ចំពោះនិស្សិតឈ្មោះ Kateřina Šidlová មកពីសាកលវិទ្យាល័យ ម៉ាសារិក នៃសាធារណៈរដ្ឋឆែក ដែលនឹងត្រូវមកសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញគ្រប់គ្រងនៅមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ក្នុងរយៈពេល ០៥ ខែ ក្រោមគម្រោងផ្លាស់ប្តូរការសិក្សាអន្តរជាតិ Erasmus Plus ដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្តើមពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧នេះតទៅ។

………………………………………………..

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង សូមស្វាគមន៍ចំពោះនិស្សិតឈ្មោះ Markéta Koláčková មកពីសាកលវិទ្យាល័យ ម៉ាសារិក នៃសាធារណៈរដ្ឋឆែក ដែលនឹងត្រូវមកសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនៅសាលាក្រោយឧត្តមនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ក្នុងរយៈពេល ០៥ ខែ ក្រោមគម្រោងផ្លាស់ប្តូរការសិក្សាអន្តរជាតិ Erasmus Plus (Outside EU) ដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្តើមពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧នេះតទៅ។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ