ថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិកអប់រំ២៥នាក់នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្ស និងថវិកាជូនគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩

ថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិកអប់រំ២៥នាក់នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្ស និងថវិកាជូនគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩

On Monday, April 20th, 2020 in Uncategorized. No Comments

ថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិកអប់រំចំនួន២៥នាក់ នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្ស និងថវិការបស់ខ្លួន ចាប់ពី៣ខែ ដល់៦ខែ

Read more >>

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង និងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូ

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង និងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូ

On Monday, April 20th, 2020 in Uncategorized. No Comments

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង និងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា បានចុះហត្ថលេខា លើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូ របស់គម្រោងកែលម្អគុណភាពអប់រំឧត្តមសិក្សា

Read more >>

Looking for Computer Suppliers

Looking for Computer Suppliers

On Friday, April 17th, 2020 in Announcement. No Comments

We are looking for computer suppliers for our project called GREENCAP Project, co-funded by Erasmus+ Programme of the European Union.

Read more >>

UBB celebrated the International Woman’s Day on a topic: Peace and Gender Equity

UBB celebrated the International Woman’s Day on a topic: Peace and Gender Equity

On Saturday, March 7th, 2020 in Ceremony. No Comments

On the 7th Saturday March, 2020, University of Battambang (UBB), presided over by Rector: H.E (Mdm)​Sieng Emtotim,

Read more >>

Erasmus+ DIGI-CHE-ASIA Project

Erasmus+ DIGI-CHE-ASIA Project

On Friday, March 6th, 2020 in Official Visiting. No Comments

Enhancing Digital Capacities in Higher Education for Asian Universities (Digi-CHE-Asia)

Read more >>

The kickoff meeting on “21st Teaching Skills: Teacher Training with Specialization on Life and Information Technology Skills”

The kickoff meeting on “21st Teaching Skills: Teacher Training with Specialization on Life and Information Technology Skills”

On Monday, March 2nd, 2020 in Cooperation Program, Official Visiting. No Comments

UBB’s delegation led by Dr. Sam Rany, Vice-Rector who is representative​of H.E. Sieng Emtotim, Rector of UBB and his colleagues have participated

Read more >>

Samdech Kralahom Sar Kheng inspected the progress of constructing Swimming pool and library

Samdech Kralahom Sar Kheng inspected the progress of constructing Swimming pool and library

On Friday, February 28th, 2020 in Uncategorized. No Comments

On Saturday evening of February 15th, 2020 Samdech Kralahom Sar Kheng, Deputy Prime-Minister, Minister of Interior

Read more >>

លោកជំទាវ សៀង ឯម ទទឹម ទទួលបានការបំពាក់មេដាយ ជាតូបការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

លោកជំទាវ សៀង ឯម ទទឹម ទទួលបានការបំពាក់មេដាយ ជាតូបការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

On Friday, February 28th, 2020 in Ceremony. No Comments

សូមចូលរួមអបអរសាទរ​ជូនចំពោះលោកជំទាវ សៀង ឯម ទទឹម សាកលវិទ្យាធិការ នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

Read more >>

Kick-of meeting on Sustainable Development Goals Journalism Reporting (SDGsJR) Project in Spain

Kick-of meeting on Sustainable Development Goals Journalism Reporting (SDGsJR) Project in Spain

On Thursday, February 27th, 2020 in Cooperation Program, Official Visiting. No Comments

From 15th February to 24th February 2020, 6 delegates of University of Battambang (UBB), led by Mr. Seav​ So

Read more >>

Workshop on “Civil Peace Service Expertise Exchange”

Workshop on “Civil Peace Service Expertise Exchange”

On Friday, January 31st, 2020 in Cooperation Program, Workshop. No Comments

Faculty of Sociology and Community Development organized a three days workshop on “Civil Peace Service Expertise Exchange”

Read more >>